Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Obszary

Wybierz interesujący Cię obszar Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych

Mechaniczny

Elektryczny i Elektroniczny

Budowlany

Spawalniczy

OBSZAR

Mechaniczny

Egzaminy:

  • MEC.05. – Użytkowanie obrabiarek skrawających

OBSZAR

Elektryczny i Elektroniczny

Egzaminy:

  • ELE.02. – Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych

OBSZAR

Budowlany

Egzaminy:

  • BUD.12. – Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

OBSZAR

Spawalniczy

Posiadamy atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach w zakresie szkolenia i egzaminowania spawaczy.

Egzaminy:

  • MEC.10. – Organizacja i wykonywanie prac spawalniczych

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Wyniki i Dyplomy

Ogłoszenie wyników i wydawanie dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

1. Wyniki etapu pisemnego egzaminu zawodowego są ustalane na podstawie odczytanych elektronicznie kart odpowiedzi wypełnionych przez zdających, przekazanych przez szkołę/placówkę do OKE.

2. Zdający zdał etap pisemny egzaminu zawodowego, jeżeli uzyskał z części pierwszej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania.

3. Etap praktyczny jest oceniany podczas wykonywania zadania przez zdającego przez egzaminatora wpisanego do ewidencji egzaminatorów.

4. Ocenianie zadania w etapie praktycznym polega na punktowaniu poszczególnych czynności zdającego w czasie wykonywania zadania.

5. Po zakończeniu egzaminu w etapie praktycznym punktacja jest przenoszona przez egzaminatorów z arkuszy obserwacji na karty obserwacji do elektronicznego odczytywania. Karty obserwacji są przekazywane do OKE

6. Etap praktyczny jest zdany, jeśli zdający uzyskał co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

7. Egzamin zawodowy jest zdany, jeśli zdający zdał etap pisemny i praktyczny tego egzaminu.

8. OKE sporządza listę osób, które zdawały egzamin zawodowy zawierającą uzyskane przez te osoby wyniki, i przesyła ją przewodniczącemu SZE w szkole lub placówce, w której osoby te przystąpiły do etapu pisemnego egzaminu zawodowego, w celu ogłoszenia.

9. Na wniosek zdającego lub jego rodziców (prawnych opiekunów), odczytana elektronicznie karta odpowiedzi wraz z ustalonym wynikiem etapu pisemnego egzaminu zawodowego oraz arkusze obserwacji i karta obserwacji wraz z ustalonym wynikiem etapu praktycznego egzaminu zawodowego są udostępniane zdającemu lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora OKE.

10. Zdający, który zdał egzamin zawodowy otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, wydany przez OKE, zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe zdający otrzymuje w swojej szkole macierzystej w terminie do dwóch miesięcy po zakończeniu sesji egzaminacyjne

Skip to content